Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

7. 11. 2007

 

 

 

 

Obec Bukovina

 

 

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

 

 

Zastupitelstvo obce Bukovina se na svém zasedání dne 13.4.2007 usnesením č.2. se usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

 

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

 

Obec Bukovina touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“)1).

 

 

 

 

Čl. 2

Veřejné prostranství

 

 

Pro účely této vyhlášky se za veřejné prostranství považují konkrétně:

pozemky, místní komunikace a chodníky na p.č. 364/1/2/4, 367/1, 491/1/3, 1048, 1057/10, 1059/3, 1060/2/3/5/6/7/8/22.

 

 

 

 

Čl. 3

 

Ohlašovací povinnost

 

 

 

(1)                 Poplatník je povinen správci poplatku předem ohlásit předpokládanou dobu, místo
a výměru užívání veřejného prostranství.

 

 

(2)  Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno, datum narození a adresu trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická osoba, která je podnikatelským subjektem, uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4

Sazba poplatku

 

(1)  Sazba poplatku činí za každý i započatý m2  a každý i započatý den:

 

a)   za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb        10Kč,

b)   za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10Kč,

c)   za umístění stavebního zařízení a materiálu                  2Kč,

d)   za umístění reklamního zařízení                                     5Kč,

e)   za umístění zařízení lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí    10Kč,

f)    za umístění skládek                                                        5Kč,

g)   za vyhrazení trvalého parkovacího místa                       5Kč,

h)   za užívaní veřejného prostranství pro reklamní akce  10Kč,

 

 (2)  Obec stanovuje poplatek paušální částkou následovně:

a)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobil                   1000 Kč/rok,

b)      za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro nákladní automobil                2 000 Kč/rok,

c)      za umístění prodejního zařízení   5 000 Kč/rok,

 

 

Čl. 5

Splatnost poplatku

 

 

 

(1)   Poplatek podle čl. 4 odst. 1 je splatný při ohlášení

 

 

 

(2)   Poplatek podle čl. 4 odst. 2 je splatný do 30.6. kalendářního roku. Při vzniku poplatkové povinnosti po tomto datu je poměrná část sazby poplatku splatná současně s ohlášením.

 

 

 

Čl. 6

 

Zrušovací ustanovení

 

 

Zrušuje se vyhláška č. 1/2006 o místních poplatcích.

 

 

 

 

Čl. 7

 

Účinnost

 

Tato vyhláška obce nabývá účinnosti dnem 1.7.2007

 

 

 

 

   Malík   Antonín                                             Hynšt Jiří           

   místostarosta                                                  starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.2.2007

 

 

 

 

 

1) § 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.