Jdi na obsah Jdi na menu
 


Historie obce

 

Nejstarší historická zpráva je z roku 1283.

ObrazekÚryvky z PAMĚTNÍ KNIHY OBCE BUKOVINY U KŘTIN (( založené roku 1923 ) budou postupně zapisované dle volného času správce stránek)

Milý čtenáři! V pamětní knize této podává se Ti kus stručných dějin obce Bukoviny, které po úmorné práci sepsal první kronikář, zdejší rodák Antonín Malík č.30. na památku, aby jsi v mysli obnovil ty hrozné časy muk, v níž úpěli naši dědové a pradědové, abys nikdy nezapomněl na jejich utrpení , by jsi dovedl porovnati jak hrozné bývaly ty pohádkové zlaté časy stavu selského jindy v dobách potupné roboty a nyní v době plné těžce nabyté svobody, kterou bychom snadno mohli stratit zas na století , kdybychom dokázali, že jsme ji nehodni.

V Bukovině , dne 26.prosince roku 1923, Antonín Malík

( strana 1 ) Letopisy Obce Bukoviny

Obec Bukovina má svůj původ od dvorka nyní popisné číslo 21 a 22, který nějakým pánem jména neznámého založen byl a že les bukový byl nazvaljméno jeho " Bukovina". Kdy se tak stalo nedá se s určitostí zjistiti , avšak podle některých zpráv a nálezů vidno, že tento prastarý byti musí, neboť při kopání hlíny na zavážení potoka na návsi nalezena byla kamenná sekyra s kladívkem.

Obrazek

Že tudyto se též ubírali na své apoštolské cestě naši věrozvěsté sv.Cyrill a Method vidno z dvojramenného kříže vztyčeného na kapličce zasvěcenné nejsvětější Trojci na cestě ke Křtinám.

( strana 2 )Další zprávy dočítáme ze staré latinsky psané původní listiny, která se chová ve farním archívu křtinském.Listina zní v českém překladě takto : Pan Hartmann z Holštýna pozdravení!V známost chceme uvésti, že při zdravém rozumu a při zdravém těle, svůj dvůrBukovina zvaný,sestrám a klášteru Zábrdovskému po naší smrti svobodně k užívání ponecháváme.Dáno Léta Páně 1268.Tatáž listina komisí potvrzena datována je roku 1283. Další zprávy dočítáme se ; Švédové když roku 1645 obléhali Brno i zdejší okolí vyplenili přičemž následkem zrady sedláka Vokouna rodáka z Olomoučan Nový hrad u Adamova vyplenili,pak zapálili ,kde důležité listiny okolí zdejšího v niveč přišly.Po válce 30-leté zůstalo 19 domů obydlených ostatní pusté. Katastr zdejší byl nestejný,první trať ,kterou předci naši vymýtili na půdu ornou byly "Padělky",když ta vyssáta byla,

( strana 3 )přikročeno ku mýtění další trati dnešní "Kopaniny" a že hnojení chlévskou mrvou nebylo známo vymýtěn byl vždy po čase kus lesa což trvalo několik století.Válkami a nemocí i zde dosti trpěli tak například roku 1558 ,1571,1577,1584 byl v okolí zdejším hrozný mor a to tak strašný, že lidé z domů vyšedše na ulici mřeli.Kolik zde zemřelo není známo jen nějaké záznamy svědčí že v samém tehdy Brně zemřelo na tuto nemoc 1100 lidí.Že i zde nemoc řádila vidno z výpisu lanského rejstřiku panství Zábrdovského pro obec Bukovinu pořízeného na základě přiznávacího listu z roku 1656, potvrzeného komisí roku 1673.V Bukovině byli roku 1656 následující usedlíci : ...

( strana 5 ) Nejstarší obecní pečeť je z roku 1668 s nápisem "Wubec Welká Bukovina". Ve znaku bylo rádlo a kosa a začáteční písmena Zábrdovického kláštera -K.Z.

Jak se stalo, že obec která obklopena krásnými lesy, nemá lesní pozemky téměř žádné, je v kronice podrobně popsáno podle ústního podání pamětníků . Tato skutečnost souvisí se zavedením Josefínského katastru.

( strana 9 ) Jelikož tehdejší dobou vrchnosti žádné, nebo jen malé daně platili, nařídil císař Josef II. by pozemky dle plošné míry vyměřeny byly a také plat spravedlivě upraven byl. I stalo se, že založen byl Josefínský katastr, podle té výměry měla se platit a odvádět daň třídící se na půdu ornou , pastviny , lesy a na veřejný majetek. K lesům na nátlak vrchnosti se z poddaných nikdo nechtěl znáti majíce obavu, že budou z nich hrozné daně, že jich to přivede z chalup... netušíce , že v císařském nařízení stálo : Kdo bude po dvacet roků nepřetržitě daně platiti z lesů , bude to jemu gruntoknihovně zajištěno . Kdo vysází kus pozemku ku kterému se nikdo nehlásí ovocnými stromy dostane dobrou odměnu na penězích též tak i stromy lesními a bude mu to gruntoknihovně zajištěno.

( strana 10 )Tím se stalo , že lesy pozbyly , které byly dosti rozsáhlé. (Dle ústního podání pana Fr.Křenka -č.p.71, pana Fr.Opletala z č.p.4, pana Fr. Malíka z č.p.30, pana Fr. Zouhara z č.p. 29 a pana Josefa Hály z č.p.34) . Od Žlíbka na Dřínové po Viligrunt kde obrázek je , odtud nahoru nad Rybníčky viz aleji Rychtářův žlíbek, Bučinu k Dubu zpět podél hranic Rájeckých k veřejné cestě přes Proklest k horským dědinám, za cestou patřil k Dvorci všechen les "Blatiny, Hluboký žleb, Příčky až k Bukovince na Brodek". I volání k panu Krajskému : Rychtář , Pulmistr , dva starší a dva mladší sousedé, které upozorňoval že vrchnost jim zebrat chce, by je nezapírali , avšak oni ze strachu vše popřeli. Dal jim tedy hodinu na rozmyšlenou, po uplynutí lhůty opět se jich dotazoval, avšak po záporné odpovědi hodivše knihu na stůl pravil : "Měli jste , ale více míti nebudete." Katastr ten pakpřidělen byl Křtinské vrchnosti.

Obrazek

A takto byla v 18.století Bukovina zakreslena do mapy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář